*** งานประชาสัมพันธ์ ***

EPT - Android control arduino using bluetooth (ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ)
EPT - Android control arduino using bluetooth (ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ)
17 ก.พ. 2560, 09:57 อ่าน 9
EPT- สอนเขียน App ควบคุม arduino ด้วย app inventor
EPT- สอนเขียน App ควบคุม arduino ด้วย app inventor
17 ก.พ. 2560, 09:48 อ่าน 5
The Internet of Things อนาคตสำหรับนักพัฒนา
The Internet of Things อนาคตสำหรับนักพัฒนา
16 ก.พ. 2560, 16:10 อ่าน 6
Cloud Computing
Cloud Computing
16 ก.พ. 2560, 07:13 อ่าน 10
มาทำความรู้จักกับ Cloud Computing กันนะ
มาทำความรู้จักกับ Cloud Computing กันนะ
16 ก.พ. 2560, 07:12 อ่าน 8
Cloud Computing - Cloud คืออะไร - EP01 [Thai HD]
Cloud Computing - Cloud คืออะไร - EP01 [Thai HD]
16 ก.พ. 2560, 07:11 อ่าน 35
รู้โลก IT ตอนที่ 2 "Cloud Computing"
รู้โลก IT ตอนที่ 2 "Cloud Computing"
16 ก.พ. 2560, 07:10 อ่าน 5
รู้โลก IT ตอนที่ 1 "Internet of Things"
รู้โลก IT ตอนที่ 1 "Internet of Things"
16 ก.พ. 2560, 07:09 อ่าน 5
iot (ฉบับ ภาษาไทย)
iot (ฉบับ ภาษาไทย)
16 ก.พ. 2560, 07:08 อ่าน 4
ประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ธุรกิจ IoT
ประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ธุรกิจ IoT
16 ก.พ. 2560, 07:05 อ่าน 8
Internet of Things
Internet of Things Internet of Things หรือ IoT คือ สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านโพรโทคอลการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยสรรพสิ่งต่างๆ มีวิธีการระบุตัวตนได้ รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและทำงานร่วมกันได้ ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้จะนำไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ภายในบ้านตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้อยู่อาศัย และส่งสัญญาณไปสั่งเปิด/ปิดสวิตซ์ไฟตามห้องต่างๆ ที่มีคนหรือไม่มีคนอยู่ อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพของผู้ป่วย/ผู้สูงอายุและส่งข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์ หรือส่งข้อความเรียกหน่วยกู้ชีพหรือรถฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจากนี้ IoT จะเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า Industry 4.0 ที่จะอาศัยการเชื่อมต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องจักร มนุษย์ และข้อมูล เพื่อเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำสูง โดยที่ข้อมูลทั้งหลายที่เก็บจากเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดตัวอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมจะถูกนำมาวิเคราะห์ ให้ได้ผลลัพธ์เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างทันที นอกจากการข้ามขีดจำกัดเรื่องเวลาแล้ว ระบบควบคุมหรือระบบวิเคราะห์ข้อมูล อาจไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันกับเครื่องจักร แต่สามารถควบคุมสั่งการได้โดยไร้ขีดจำกัดเรื่องสถานที่ เทคโนโลยีที่ทำให้ IoT เกิดขึ้นได้จริงและสร้างผลกระทบในวงกว้างได้ แบ่งออกเป็นสามกลุ่มได้แก่ 1) เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลในบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น เซ็นเซอร์ 2) เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่่งมีความสามารถในการสื่อสาร เช่น ระบบสมองกลฝังตัว รวมถึงการสื่อสารแบบไร้สายที่ใช้พลังงานต่ำ อาทิ Zigbee, 6LowPAN, Low-power Bluetooth และ 3) เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลในบริบทของตน เช่น เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Analytics
20 ก.ย. 2559, 22:04 อ่าน 130
คนบินได้
มนุษย์บินได้ เกิดขึนแล้ว
20 ก.ย. 2559, 18:44 อ่าน 155
ทฤษฏีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

18 มี.ค. 2559, 08:31 อ่าน 133