สแกนเวลาเขัาใช้ห้อง INTERNET
REMOTE FROM 34.231.21.83

รหัสนักศึกษา
สแกนเวลามา
 
สรุปนักศึกษามาใช้ห้องinternetวันนี้
ระดับ ปวช
ลำดับแผนกวิชาจำนวน
สรุปนักศึกษามาใช้ห้องinternetวันนี้
ระดับ ปวส
ลำดับแผนกวิชาจำนวน

ลำดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลระดับชั้นแผนกวิชาเวลา