ติดตามแผน โครงการ งบประมาณ

แผนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 สรุปตามฝ่ายงาน
ฝ่ายงาน งบที่ตั้งใว้ ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ % ดำเนินการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 18,665,310.00 4,123,281.84 14,542,028.16 22.09 %
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 2,812,350.00 932,203.62 1,820,146.38 33.15 %
ฝ่ายวิชาการ 12,318,810.00 5,810,718.00 6,508,092.00 47.17 %
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 5,036,381.00 829,600.00 4,206,781.00 16.47 %
วก.คำชะอี 15,000.00 0.00 0.00 0.00 %
รวมทังสิ้น 38,847,851.00 11,695,803.46 27,077,047.54 30.11 %

แผนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 สรุปตามประเภทเงิน
ประเภทเงิน งบที่ตั้งใว้ ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ % ดำเนินการ
Fix_it_Center 540,000.00 280,175.62 259,824.38 51.88 %
ค่าใช้จ่ายเรียนฟรี_15_ปี 5,102,475.00 636,385.00 4,466,090.00 12.47 %
ระยะสั้น 750,000.00 402,016.00 347,984.00 53.60 %
รายจ่ายอื่นๆ 3,276,300.00 792,652.00 2,423,648.00 24.19 %
สาธารณูปโภค 2,947,150.00 2,196,253.12 750,896.88 74.52 %
เงินประมาณ(ปวช) 4,906,480.00 3,311,761.00 1,594,719.00 67.50 %
เงินประมาณ(ปวส) 3,395,500.00 1,611,205.00 1,784,295.00 47.45 %
เงินรายได้สถานศึกษา(บกศ.) 9,798,943.00 2,037,268.50 7,761,674.50 20.79 %
เงินอุดหนุน 8,131,003.00 428,087.22 7,687,915.78 5.26 %
รวมทังสิ้น 38,847,851.00 11,695,803.46 27,077,047.54 30.11 %


แผนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 สรุปตามประเภทเงิน ฝ่ายงาน
แผนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 สรุปตามประเภทเงิน ฝ่ายงาน และ ชื่อโครงการ