ติดตามแผน โครงการ งบประมาณ

แผนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 สรุปตามฝ่ายงาน
ฝ่ายงาน งบที่ตั้งใว้ ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ % ดำเนินการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 18,665,310.00 4,137,765.84 14,527,544.16 22.17 %
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 2,812,350.00 936,928.62 1,815,421.38 33.31 %
ฝ่ายวิชาการ 12,318,810.00 6,305,790.00 6,013,020.00 51.19 %
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 16,438,482.00 5,305,397.03 11,133,084.97 32.27 %
วก.คำชะอี 15,000.00 0.00 0.00 0.00 %
รวมทังสิ้น 50,249,952.00 16,685,881.49 33,489,070.51 33.21 %

แผนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 สรุปตามประเภทเงิน
ประเภทเงิน งบที่ตั้งใว้ ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ % ดำเนินการ
Fix_it_Center 638,301.00 294,865.62 343,435.38 46.20 %
ค่าใช้จ่ายเรียนฟรี_15_ปี 5,483,757.00 1,272,560.00 4,211,197.00 23.21 %
งบบุคลากร 81,570.00 0.00 81,570.00 0.00 %
ระยะสั้น 1,130,594.00 706,586.00 424,008.00 62.50 %
รายจ่ายอื่นๆ 4,327,394.00 1,349,172.00 2,918,222.00 31.18 %
สาธารณูปโภค 3,698,047.00 2,529,939.09 1,168,107.91 68.41 %
เงินประมาณ(ปวช) 5,348,374.00 3,415,678.00 1,932,696.00 63.86 %
เงินประมาณ(ปวส) 3,508,130.00 1,775,732.00 1,732,398.00 50.62 %
เงินรายได้สถานศึกษา(บกศ.) 14,324,943.00 3,685,311.25 10,639,631.75 25.73 %
เงินอุดหนุน 11,708,842.00 1,656,037.53 10,037,804.47 14.14 %
รวมทังสิ้น 50,249,952.00 16,685,881.49 33,489,070.51 33.21 %


แผนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 สรุปตามประเภทเงิน ฝ่ายงาน
แผนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 สรุปตามประเภทเงิน ฝ่ายงาน และ ชื่อโครงการ