ติดตามแผน โครงการ งบประมาณ

แผนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 สรุปตามฝ่ายงาน
ฝ่ายงาน งบที่ตั้งใว้ ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ % ดำเนินการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 17,265,350.00 1,683,784.72 15,581,565.28 9.75 %
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 2,544,050.00 768,341.62 1,715,708.38 30.20 %
ฝ่ายวิชาการ 11,730,810.00 3,356,390.00 8,374,420.00 28.61 %
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 2,070,225.00 258,926.00 1,811,299.00 12.51 %
วก.คำชะอี 15,000.00 0.00 0.00 0.00 %
รวมทังสิ้น 33,625,435.00 6,067,442.34 27,482,992.66 18.04 %

แผนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 สรุปตามประเภทเงิน
ประเภทเงิน งบที่ตั้งใว้ ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ % ดำเนินการ
Fix_it_Center 520,000.00 280,175.62 239,824.38 53.88 %
ค่าใช้จ่ายเรียนฟรี_15_ปี 5,102,475.00 526,895.00 4,575,580.00 10.33 %
ระยะสั้น 750,000.00 346,231.00 403,769.00 46.16 %
รายจ่ายอื่นๆ 971,500.00 191,905.00 719,595.00 19.75 %
เงินประมาณ(ปวช) 7,238,000.00 2,976,207.00 4,261,793.00 41.12 %
เงินประมาณ(ปวส) 3,731,500.00 258,704.00 3,472,796.00 6.93 %
เงินรายได้สถานศึกษา(บกศ.) 8,253,110.00 1,398,626.00 6,854,484.00 16.95 %
เงินอุดหนุน 7,058,850.00 88,698.72 6,955,151.28 1.26 %
รวมทังสิ้น 33,625,435.00 6,067,442.34 27,482,992.66 18.04 %


แผนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 สรุปตามประเภทเงิน ฝ่ายงาน
แผนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 สรุปตามประเภทเงิน ฝ่ายงาน และ ชื่อโครงการ