SMS System.

LOGIN ระบบบริหารจัดการ ข้อมูลสถานศึกษา อาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร


ความสามารถของระบบ
สามารถจัดตารางเรียน ได้ทั้งแบบการจัดตารางเรียนตามครูผู้สอน และการจัดตารางเรียนตามกลุ่มเรียน
พร้อมการสั่งพิมพ์ตารางสอนในรูปแบบตารางที่ดูง่ายเป็นธรรมชาต
วิทยาลัย
สามารถกำหนดรายวิชาเลือกเพิ่มเติม และวิชากิจกรรมเพื่อเปิดให้นักเรียนลงทะเบียนแบบออนไลน์ได้เอง พร้อมกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนได้เองแบบอิสระ ทั้งจำนวนที่
วิทยาลัย
สามารถสร้างแผนการสอนได้ทั้งแบบตามครูผู้สอน และแบบกลุ่มเรียน เพื่อใช้สำหรับเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา และเก็บคะแนนรายวิชา
วิทยาลัย
สามารถเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา และเก็บคะแนนรายวิชา ในมุมมองรายชื่อ และมุมมองรูปภาพประจำตัวผู้เรียน สามารถเพิ่ม/ลบ รายชื่อนักเรียนในรายวิชาที่ต้องการไ
วิทยาลัย
สามารถกำหนดให้นักเรียนที่ต้องการทำการเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชาแทนครูได้
วิทยาลัย
www.google.com/maps/