Un title page
ตารางเรียนนักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
เลือกแผนกวิชา
ก่อสร้าง PLCชส ชสปวช1/1 ชสปวช1/2 ชสปวช2/1 ชสปวช3/1
การจัดการโลจิสติกส์ กจปวส1/1 กจปวส1/2 กจปวส1/3 กจปวส2/1 กจปวส2/2
การตลาด PLCกต กตปวช1/1 กตปวช2/1 กตปวช3/1
การบัญชี PLCบช บชปวช1/1 บชปวช1/2 บชปวช2/1 บชปวช2/2 บชปวช3/1 บชปวช3/2 บชปวส1/1
บชปวส1/2 บชปวส1/3 บชปวส2/1 บชปวส2/2 บชปวส2/3
การโรงแรม PLCกร กรปวช1 กรปวช2 กรปวช3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ PLCคพ คพปวช1/1 คพปวช2/1 คพปวช3/1 คพปวส1/1 คพปวส1/2 คพปวส2/1 คพปวส2/2
ช่างกลโรงงาน PLCชก ชกปวช1/1 ชกปวช1/2 ชกปวช2/1 ชกปวช3/1
บริการอาหารและเครื่องดื่ม กรปวส1/1 กรปวส1/2 กรปวส2
ยานยนต์ PLCชย ชยปวช1/1 ชยปวช1/2 ชยปวช1/3 ชยปวช1/4 ชยปวช1/5 ชยปวช1/6 ชยปวช2/1
ชยปวช2/2 ชยปวช2/3 ชยปวช2/5 ชยปวช2/6 ชยปวช3/1 ชยปวช3/2 ชยปวช3/5
สามัญสัมพันธ์ สามัญสัมพันธ์
อาหารและโภชนาการ PLCคก คกปวช1/1 คกปวช2/1 คกปวช3/1 คกปวส1/1 คกปวส1/2 คกปวส2/1 คกปวส2/2
อิเล็กทรอนิกส์ ชอปวช1/1 ชอปวช2/1 ชอปวช3/1 ชอปวชPLC
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ชอปวส1/1 ชอปวส1/2 ชอปวส2/1 ชอปวส2/2
เทคนิคการผลิต ชกปวส1/1 ชกปวส1/2 ชกปวส1/3 ชกปวส2/1 ชกปวส2/2 ชกปวส2/3
เทคนิคยานยนต์ ทยปวส1/1 ทยปวส1/2 ทยปวส1/3 ทยปวส1/4 ทยปวส2/1 ทยปวส2/2 ทยปวส2/3 ทยปวส2/4
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ชชปวส1/1 ชชปวส2/1 ชชปวส2/2
เทคโนโลยีสารสนเทศ PLCสท คปปวส1/1 สทปวช1/1 สทปวส2/1
โครงสร้าง ชชปวช2/1 ชชปวช3/1
โยธา ยธปวส1/1 ยธปวส1/2 ยธปวส1/3 ยธปวส2/1 ยธปวส2/2
ไฟฟ้ากำลัง PLCชฟ ชฟปวช1/1 ชฟปวช1/2 ชฟปวช1/3 ชฟปวช1/4 ชฟปวช2/1 ชฟปวช2/2 ชฟปวช3/1
ชฟปวช3/2 ชฟปวส1/1 ชฟปวส1/2 ชฟปวส1/3 ชฟปวส1/4 ชฟปวส2/1 ชฟปวส2/2 ชฟปวส2/3
ชฟปวส2/4