แยกตามสถานภาพการศึกษา
สถานภาพการศึกษา จำนวนคน
กำลังศึกษาอยู่ 2389
จบการศึกษา 1982
พ้นสภาพ 1110
ลาออก 295
พักการเรียน 33
2