แยกตามสถานภาพการศึกษา
สถานภาพการศึกษา จำนวนคน
กำลังศึกษาอยู่ 2731
จบการศึกษา 1950
พ้นสภาพ 860
ลาออก 281
พักการเรียน 26