แยกตามสถานภาพการศึกษา
สถานภาพการศึกษา จำนวนคน
กำลังศึกษาอยู่ 2733
จบการศึกษา 1921
พ้นสภาพ 869
ลาออก 257
พักการเรียน 28