Untitled Document
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
เลือกกลุ่มเรียนที่ต้องการ
ก่อสร้าง ชสปวช3/1(19) ชสปวช2/1(32) ชสปวช1/1(41)
การจัดการคลังสินค้า กจปวส2/1(10) กจปวส2/2(37)
การจัดการโลจิสติกส์ กจปวส1/1(11) กจปวส1/2(22) กจปวส1/3(38)
การตลาด กตปวช3/1(24) กตปวช2/1(15) กตปวช1/1(34)
การบัญชี บชปวช3/1(39) บชปวช3/2(40) บชปวช2/1(23) บชปวช2/2(26)
การบัญชี บชปวส2/1(26) บชปวส2/2(39) บชปวช1/1(29) บชปวช1/2(31)
การบัญชี บชปวส1/1(27) บชปวส1/2(47) บชปวส1/3(44)
การโรงแรม กรปวช3(7) กรปวช2(10) กรปวช1(25)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คพปวช3/1(28) คพปวช2/1(36) คพปวส2/1(13) คพปวส2/2(20)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คพปวช1/1(39) คพปวส1/1(9) คพปวส1/2(26)
คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ คปปวส1/1(13)
บริการอาหารและเครื่องดื่ม กรปวส2(21) กรปวส1/1(10) กรปวส1/2(18)
ยานยนต์ ชยปวช3/1(19) ชยปวช3/2(17) ชยปวช3/5(16) ชยปวช2/1(17)
ยานยนต์ ชยปวช2/2(19) ชยปวช2/3(32) ชยปวช2/5(17) ชยปวช2/6(15)
ยานยนต์ ชยปวช1/1(22) ชยปวช1/2(20) ชยปวช1/3(22) ชยปวช1/4(23)
ยานยนต์ ชยปวช1/5(19) ชยปวช1/6(21)
อาหารและโภชนาการ คกปวช3/1(18) คกปวช2/1(16) คกปวส2/1(3) คกปวส2/2(5)
อาหารและโภชนาการ คกปวช1/1(14) คกปวส1/1(9) คกปวส1/2(12)
อิเล็กทรอนิกส์ ชอปวช3/1(15) ชอปวช2/1(13) ชอปวช1/1(22)
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ชอปวส2/1(10) ชอปวส2/2(10) ชอปวส1/1(14) ชอปวส1/2(10)
เครื่องมือกล ชกปวช3/1(16) ชกปวช2/1(16) ชกปวส2/1(9) ชกปวส2/2(17)
เครื่องมือกล ชกปวส2/3(16) ชกปวช1/1(21) ชกปวช1/2(21) ชกปวส1/1(16)
เครื่องมือกล ชกปวส1/2(17) ชกปวส1/3(16)
เทคนิคยานยนต์ ทยปวส2/1(17) ทยปวส2/2(17) ทยปวส2/3(18) ทยปวส2/4(19)
เทคนิคยานยนต์ ทยปวส1/1(22) ทยปวส1/2(19) ทยปวส1/3(20) ทยปวส1/4(23)
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ชชปวส1/1(5)
เทคโนโลยียานยนต์ ชยทลบ3/1(14)
เทคโนโลยีสารสนเทศ สทปวส2/1(2) สทปวช1/1(11)
เทคโนโลยีไฟฟ้า ชฟทลบ3/1(12)
โครงสร้าง ชชปวช3/1(10) ชชปวช2/1(7)
โยธา ยธปวส2/1(11) ยธปวส2/2(18) ยธปวส1/1(12) ยธปวส1/2(38)
ไฟฟ้ากำลัง ชฟปวช3/1(21) ชฟปวช3/2(10) ชฟปวช2/1(19) ชฟปวช2/2(22)
ไฟฟ้ากำลัง ชฟปวส2/1(15) ชฟปวส2/2(17) ชฟปวส2/3(21) ชฟปวส2/4(18)
ไฟฟ้ากำลัง ชฟปวช1/1(22) ชฟปวช1/2(24) ชฟปวช1/3(23) ชฟปวช1/4(25)
ไฟฟ้ากำลัง ชฟปวส1/1(21) ชฟปวส1/2(15) ชฟปวส1/3(24) ชฟปวส1/4(25)