Untitled Document
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
เลือกกลุ่มเรียนที่ต้องการ
ก่อสร้าง ชสปวช3/1(19) ชสปวช2/1(32) ชสปวช1/1(38)
การจัดการคลังสินค้า กจปวส2/1(10) กจปวส2/2(37) กจปวส1/3(34)
การจัดการโลจิสติกส์ กจปวส1/1(10) กจปวส1/2(23)
การตลาด กตปวช3/1(24) กตปวช2/1(15) กตปวช1/1(32)
การบัญชี บชปวช3/1(39) บชปวช3/2(41) บชปวช2/1(23) บชปวช2/2(26)
การบัญชี บชปวส2/1(26) บชปวส2/2(39) บชปวส2/3(42) บชปวช1/1(29)
การบัญชี บชปวช1/2(33) บชปวส1/1(27) บชปวส1/2(45) บชปวส1/3(47)
การโรงแรม กรปวช3(7) กรปวช2(10) กรปวช1(24)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คพปวช3/1(28) คพปวช2/1(36) คพปวส2/1(13) คพปวส2/2(20)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คพปวช1/1(34) คพปวส1/1(9) คพปวส1/2(27)
คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ คปปวส1/1(13)
บริการอาหารและเครื่องดื่ม กรปวส2(21) กรปวส1/1(10) กรปวส1/2(14)
ยานยนต์ ชยปวช3/1(19) ชยปวช3/2(18) ชยปวช3/5(16) ชยปวช2/1(18)
ยานยนต์ ชยปวช2/2(20) ชยปวช2/3(32) ชยปวช2/5(17) ชยปวช2/6(16)
ยานยนต์ ชยปวช1/1(21) ชยปวช1/2(20) ชยปวช1/3(20) ชยปวช1/4(20)
ยานยนต์ ชยปวช1/5(19) ชยปวช1/6(22)
อาหารและโภชนาการ คกปวช3/1(18) คกปวช2/1(16) คกปวส2/1(3) คกปวส2/2(5)
อาหารและโภชนาการ คกปวช1/1(15) คกปวส1/1(9) คกปวส1/2(11)
อิเล็กทรอนิกส์ ชอปวช3/1(15) ชอปวช2/1(14) ชอปวช1/1(24)
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ชอปวส2/1(8) ชอปวส2/2(10) ชอปวส1/1(15) ชอปวส1/2(8)
เครื่องมือกล ชกปวช3/1(16) ชกปวช2/1(17) ชกปวส2/1(9) ชกปวส2/2(17)
เครื่องมือกล ชกปวส2/3(16) ชกปวช1/1(22) ชกปวช1/2(21) ชกปวส1/1(13)
เครื่องมือกล ชกปวส1/2(16) ชกปวส1/3(17)
เทคนิคยานยนต์ ทยปวส2/1(17) ทยปวส2/2(17) ทยปวส2/3(18) ทยปวส2/4(22)
เทคนิคยานยนต์ ทยปวส1/1(20) ทยปวส1/2(20) ทยปวส1/3(20) ทยปวส1/4(21)
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ชชปวส2/1(1) ชชปวส2/2(1) ชชปวส1/1(4)
เทคโนโลยียานยนต์ ชยทลบ3/1(14)
เทคโนโลยีสารสนเทศ สทปวส2/1(2) สทปวช1/1(12)
เทคโนโลยีไฟฟ้า ชฟทลบ3/1(13)
โครงสร้าง ชชปวช3/1(10) ชชปวช2/1(7)
โยธา ยธปวส2/1(11) ยธปวส2/2(18) ยธปวส1/1(12) ยธปวส1/2(38)
ไฟฟ้ากำลัง ชฟปวช3/1(21) ชฟปวช3/2(10) ชฟปวช2/1(19) ชฟปวช2/2(22)
ไฟฟ้ากำลัง ชฟปวส2/1(16) ชฟปวส2/2(17) ชฟปวส2/3(20) ชฟปวส2/4(18)
ไฟฟ้ากำลัง ชฟปวช1/1(19) ชฟปวช1/2(22) ชฟปวช1/3(23) ชฟปวช1/4(28)
ไฟฟ้ากำลัง ชฟปวส1/1(19) ชฟปวส1/2(16) ชฟปวส1/3(25) ชฟปวส1/4(25)