Untitled Document
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
เลือกกลุ่มเรียนที่ต้องการ
ก่อสร้าง ชสปวช3/1(18) ชสปวช2/1(28) ชสปวช1/1(36)
การจัดการคลังสินค้า กจปวส2/1(9) กจปวส2/2(36)
การจัดการโลจิสติกส์ กจปวส1/1(9) กจปวส1/2(19) กจปวส1/3(32)
การตลาด กตปวช3/1(22) กตปวช2/1(13) กตปวช1/1(33)
การบัญชี บชปวช2/1(22) บชปวช2/2(25) บชปวส2/1(26) บชปวส2/2(40)
การบัญชี บชปวส2/3(38) บชปวช1/1(27) บชปวช1/2(24) บชปวส1/1(27)
การบัญชี บชปวส1/2(41) บชปวส1/3(40)
การโรงแรม กรปวช3(6) กรปวช2(8) กรปวช1(16)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คพปวช3/1(26) คพปวช2/1(34) คพปวส2/1(11) คพปวส2/2(17)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คพปวช1/1(38) คพปวส1/1(8) คพปวส1/2(25)
บริการอาหารและเครื่องดื่ม กรปวส2(22) กรปวส1/1(9) กรปวส1/2(18)
ยานยนต์ ชยปวช3/1(18) ชยปวช3/2(18) ชยปวช3/5(13) ชยปวช2/1(16)
ยานยนต์ ชยปวช2/2(16) ชยปวช2/3(31) ชยปวช2/5(15) ชยปวช2/6(15)
ยานยนต์ ชยปวช1/1(22) ชยปวช1/2(16) ชยปวช1/3(18) ชยปวช1/4(12)
ยานยนต์ ชยปวช1/5(18) ชยปวช1/6(21)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ คปปวส1/1(12)
อาหารและโภชนาการ คกปวช3/1(17) คกปวช2/1(13) คกปวส2/1(2) คกปวส2/2(4)
อาหารและโภชนาการ คกปวช1/1(11) คกปวส1/1(7) คกปวส1/2(11)
อิเล็กทรอนิกส์ ชอปวช3/1(14) ชอปวช2/1(14) ชอปวช1/1(19)
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ชอปวส2/1(5) ชอปวส2/2(9) ชอปวส1/1(11) ชอปวส1/2(9)
เครื่องมือกล ชกปวช3/1(13) ชกปวช2/1(15) ชกปวส2/1(8) ชกปวส2/2(16)
เครื่องมือกล ชกปวส2/3(15) ชกปวช1/1(16) ชกปวช1/2(19) ชกปวส1/1(16)
เครื่องมือกล ชกปวส1/2(17) ชกปวส1/3(15)
เทคนิคยานยนต์ ทยปวส2/1(15) ทยปวส2/2(15) ทยปวส2/3(17) ทยปวส2/4(15)
เทคนิคยานยนต์ ทยปวส1/1(20) ทยปวส1/2(17) ทยปวส1/3(18) ทยปวส1/4(21)
เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ ชชปวส1/1(5)
เทคโนโลยีสารสนเทศ สทปวส2/1(1) สทปวช1/1(11)
โครงสร้าง ชชปวช3/1(8) ชชปวช2/1(5)
โยธา ยธปวส2/1(6) ยธปวส2/2(17) ยธปวส1/1(12) ยธปวส1/2(32)
ไฟฟ้ากำลัง ชฟปวช3/1(20) ชฟปวช3/2(10) ชฟปวช2/1(19) ชฟปวช2/2(18)
ไฟฟ้ากำลัง ชฟปวส2/1(15) ชฟปวส2/2(15) ชฟปวส2/3(19) ชฟปวส2/4(16)
ไฟฟ้ากำลัง ชฟปวช1/1(21) ชฟปวช1/2(22) ชฟปวช1/3(23) ชฟปวช1/4(21)
ไฟฟ้ากำลัง ชฟปวส1/1(18) ชฟปวส1/2(15) ชฟปวส1/3(25) ชฟปวส1/4(22)